19
سپتامبر

فعالیت شرکت در سال 1400

شرکت کشت و صنعت پارس افق هشتگرد پس از چهار سال ارائه خدمات در بخش نهاده های دامی و در سال ۲۰۲۱ کسب عنوان رتبه اول کشور و مرکز لجستیک پایانه نهاده های وزارت جهاد کشاورزی می باشد.